เงื่อนไขเสนอราคาโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2567

 1. ราคาที่เสนอต้องยืนราคาเป็นระยะเวลา 1 ปี และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ทราบและราคาที่แจ้งเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องยืนราคาถึงวันที่ 30 กันยายน 2567
 2. กรอกข้อมูลในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
  1. ระบุราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
  2. ระบุรายการยาเป็นชื่อสามัญทางยา พร้อมทั้งรูปแบบและความแรงของยา
  3. ระบุขนาดบรรจุที่จะจัดจำหน่าย
  4. ระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หมายถึง ชื่อประเทศที่ผลิตวัตถุดิบนั้น
 3. บริษัทที่เสนอราคาต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับตัวยาที่จะเสนอ โดยแนบไฟล์ผ่านระบบเสนอราคายา ในส่วนของเอกสารประกอบ ให้ครบถ้วน มีดังต่อไปนี้
  1. ใบ GMP ของบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทที่เป็นผู้จัดจำหน่าย, ใบรับรองมาตรฐาน PICS, ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นยานวัตกรรม
  2. ใบวิเคราะห์ของวัตถุดิบที่เป็น ACTIVE INGREDIENT
  3. ใบวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ตรงกับ Lot No. ของตัวอย่างยาที่ส่งมาเสนอ
  4. บริษัทสามารถจัดทำเป็นไฟล์รูปภาพที่ชัดเจนแนบเข้ามาในระบบได้ โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างจริงเข้ามา
  5. หากมีข้อมูลการทำ Bioavailability หรือ Bioequivalence การทำวิจัยของผลิตภัณฑ์ให้แนบมาด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ของบริษัท ที่จะใช้ในการพิจารณา (สามารถส่งเป็น File Electronic ได้)
 4. อ้างอิงรายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้ยานี้
 5. แบบเสนอราคานี้ใช้เฉพาะยาที่มีอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลเลยสามารถขยายแบบฟอร์มได้
 6. รายการยาใดที่บริษัทมีรูปแบบการบรรจุเป็น Foil,Blister และอื่นๆ ให้เสนอราคาพร้อมระบุชนิดรูปแบบการบรรจุ เพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อมีการเปรียบเทียบราคา เพราะโรงพยาบาลอาจพิจารณายาในรูปแบบการบรรจุ Foil หรือ Blister
 7. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ในการจัดส่งยาต้องแนบใบวิเคราะห์ของยาที่เป็น Lot.Number ตรงกับ Lot.Number ยาที่จัดส่งมาทุกครั้ง ยาที่จัดส่งมาต้องเหลือวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 8. โรงพยาบาลใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ถ้าบริษัทใดไม่ลงข้อมูล, ชื่อยา, ความแรงของยา, รูปแบบการบรรจุ, ขนาดบรรจุ, ราคาที่เสนอ อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับพิจารณา เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

มีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามที่

โทร. (042) 862123 ต่อ 2261 ภายในเวลา 14.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และ ADD LINE ID: stockphamloei (ฝ่ายจัดซื้อ รพ.เลย)
Email: [email protected]

ยื่นเสนอราคายาระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 11 มกราคม 2567

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเสนอราคายา (ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว โดยสมัคร 1 บัญชี ต่อ 1 โปรไฟล์ผู้เสนอราคา / หากเคยมีบัญชีแล้วไม่ต้องสมัครใหม่)

 1. สมัครเข้าใช้งาน โดยกรอกอีเมล (Email) ที่ใช้งานได้จริง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านระบบลงทะเบียน
 2. ระบบจะส่งลิ้งยืนยันการสมัครให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายให้ตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (Junk Email)
 3. คลิกลิ้งยืนยันการสมัครที่ได้รับในอีเมล เพื่อลงทะเบียนให้สมบูรณ์
 4. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านตั้งเองในข้อ 1.
 5. ตั้งค่าโปรไฟล์ ข้อมูลบริษัทยาของท่านให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการใช้งานระบบเสนอราคายา โรงพยาบาลเลย

 1. เข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว (Username และ Password ที่ท่านตั้งเอง)
 2. เสนอราคายา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น
 3. สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของท่าน เสนอราคาหรือแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะหมดเวลายื่นเสนอราคา

คู่มือระบบเสนอราคายา โรงพยาบาลเลย

ผิดพลาด (#32)

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.