เงื่อนไขเสนอราคาโรงพยาบาลเลย ปีงบประมาณ 2565

 1. ราคาที่เสนอต้องยืนราคาเป็นระยะเวลา 1 ปี (12 พฤศจิกายน 2564 ถึง 3 ธันวาคม 2564) และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแจ้งให้ทราบและราคาที่แจ้งเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องยืนราคาถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 2. กรอกข้อมูลในใบเสนอราคาให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
  1. ระบุราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
  2. ระบุรายการยาเป็นชื่อสามัญทางยา พร้อมทั้งรูปแบบและความแรงของยา
  3. ระบุขนาดบรรจุที่จะจัดจำหน่าย
  4. ระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หมายถึง ชื่อประเทศที่ผลิตวัตถุดิบนั้น
  5. ระบุจำนวนตัวอย่างยาที่ส่งมาเสนอ
 3. บริษัทที่เสนอราคาต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับตัวยาที่จะเสนอ โดยแนบไฟล์ผ่านระบบเสนอราคายา ในส่วนของเอกสารประกอบ ให้ครบถ้วน มีดังต่อไปนี้
  1. ใบ GMP ของบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทที่เป็นผู้จัดจำหน่าย, ใบรับรองมาตรฐาน PICS, ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นยานวัตกรรม
  2. ใบวิเคราะห์ของวัตถุดิบที่เป็น ACTIVE INGREDIENT
  3. ใบวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ยาที่ตรงกับ Lot No. ของตัวอย่างยาที่ส่งมาเสนอ
  4. ยาที่ส่งมาเป็นตัวอย่าง ต้องบรรจุในภาชนะที่เสนอ (บริษัทสามารถจัดทำเป็นไฟล์รูปภาพแนบเข้ามาในระบบได้ โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างจริงเข้ามา)
  5. หากมีข้อมูลการทำ Bioavailability หรือ Bioequivalence การทำวิจัยของผลิตภัณฑ์ให้แนบมาด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ของบริษัท ที่จะใช้ในการพิจารณา (สามารถส่งเป็น File Electronic ได้)
  6. อ้างอิงรายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้ยานี้ (กรณีเคยขายเวชภัณฑ์ รพ.เลย ให้ส่งเฉพาะใบเสนอราคา + ตัวอย่างเวชภัณฑ์ยา)
 4. แบบเสนอราคานี้ใช้เฉพาะยาที่มีอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลเลยสามารถขยายแบบฟอร์มได้
 5. รายการยาใดที่บริษัทมีรูปแบบการบรรจุเป็น Foil,Blister และอื่นๆ ให้เสนอราคาพร้อมระบุชนิดรูปแบบการบรรจุ เพื่อประโยชน์ของบริษัท เมื่อมีการเปรียบเทียบราคา เพราะโรงพยาบาลอาจพิจารณายาในรูปแบบการบรรจุ Foil หรือ Blister
 6. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก ในการจัดส่งยาต้องแนบใบวิเคราะห์ของยาที่เป็น Lot.Number ตรงกับ Lot.Number ยาที่จัดส่งมาทุกครั้ง ยาที่จัดส่งมาต้องเหลือวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 7. เนื่องจากโรงพยาบาลใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ถ้าบริษัทใดไม่ลงข้อมูล, ชื่อยา, ความแรงของยา, รูปแบบการบรรจุ, ขนาดบรรจุ, ราคาที่เสนอ, รวมทั้งตัวอย่างยาจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับพิจารณา
 8. หมายถึง สำหรับรายการยาที่บริษัทใดเคยขายให้โรงพยาบาลเลยอยู่แล้ว ให้ส่งเฉพาะใบเสนอราคา พร้อมตัวอย่างและหลักฐานการขึ้นทะเบียนยานวัตกรรม ส่งมาที่

  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
  กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเลย (คลังเวชภัณฑ์)
  32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
  (ถ้าเกินกำหนด, กรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง, เอกสารไม่ครบ, ไม่มีตัวอย่างยา จะไม่พิจารณา)

มีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามที่

โทร. (042) 862123 ต่อ 2261, 2800 ภายในเวลา 14.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ และ ADD LINE ID: stockpharmacy (ฝ่ายจัดซื้อ รพ.เลย)

ยื่นเสนอราคายาระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 - 3 ธันวาคม 2564

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเสนอราคายา (ลงทะเบียนครั้งแรกครั้งเดียว โดยสมัคร 1 บัญชี ต่อ 1 โปรไฟล์ผู้เสนอราคา / หากเคยมีบัญชีแล้วไม่ต้องสมัครใหม่)

 1. สมัครเข้าใช้งาน โดยกรอกอีเมล (Email) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านระบบลงทะเบียน
 2. ระบบจะส่งลิ้งยืนยันการสมัครให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายให้ตรวจสอบที่จดหมายขยะ (Junk Email)
 3. คลิกลิ้งยืนยันการสมัครที่ได้รับในอีเมล เพื่อลงทะเบียนให้สมบูรณ์
 4. เข้าสู่ระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านตั้งเองในข้อ 1.
 5. ตั้งค่าโปรไฟล์ ข้อมูลบริษัทยาของท่านให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการใช้งานระบบเสนอราคายา โรงพยาบาลเลย

 1. เข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว (Username และ Password ที่ท่านตั้งเอง)
 2. เสนอราคายา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้างต้น
 3. สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของท่าน เสนอราคาหรือแก้ไขข้อมูลได้จนกว่าจะหมดเวลายื่นเสนอราคา

คู่มือระบบเสนอราคายา โรงพยาบาลเลย